Bezpieczeństwo - ważna rzecz

Zadaniem przedszkola jest stwarzanie takich warunków, aby dzieci mogły doświadczyć tego, co dobre i co służy rozwojowi ich samych i innych ludzi, aby nabyły, w takim stopniu, w jakim potrafią i są gotowe, umiejętności potrzebne do życia w społeczeństwie.

Jeszcze raz o bezpieczeństwie czyli co każdy przedszkolak wiedzieć powinien...
(Artykuł z czasopisma "Bliżej Przedszkola" 2012, autor S. Szołek)

"Wiele różnych publikacji poświęcono tematowi bezpieczeństwa dzieci. Wiele portali internetowych zajmuje się tym tematem. Z myślą o bezpieczeństwie stworzono również szeroką gamę programów informacyjnych i edukacyjnych, kampanii, konkursów i akcji. Wiele szkół i przedszkoli oraz innych placówek oświatowych wdraża działania,które mają służyć bezpieczeństwu dzieci. W niniejszym artykule chcę pokrótce przypomnieć wszystkim dorosłym (również i sobie) dlaczego właśnie nacisk na bezpieczeństwo jest tak ważny już w przedszkolu.

Bezpieczeństwo to stan psychiczny, w którym jednostka ma poczucie pewności i oparcie w drugiej osobie. Jest to uczucie, które jest przeciwieństwem zagrożenia. Jeśli chodzi o małe dzieci, to szczególną uwagę poświęca się wszelkim działaniom służącym eliminowaniu zagrożeń i niebezpieczeństw. Rozwój dziecka i jego samodzielność stawia przed dorosłymi wciąż nowe wymagania i przymus wyposażania go w umiejętność prognozowania niebezpieczeństw, unikania ich oraz w zdolność radzenia sobie z trudną sytuacją. Czas przedszkolny to dla dziecka okres wielu przygód, również tych niemiłych dla niego. Wtedy zaczynają się pierwsze lęki i stresy związane z wszystkim co nowe, dlatego też poczucie bezpieczeństwa i zdrowie
dziecka to fundamentalne zadanie dla nauczycieli przedszkola, całego personelu i rodziców.

Nauczyciel w przedszkolu powinien nieustannie czuwać nad bezpieczeństwem dzieci, toteż ustala z nimi normy postępowania związane z ich bezpieczeństwem, np. zachęca do stworzenia kontraktu grupy i przestrzegania go. Zajęcia i zabawy dotyczące norm i zasad z zakresu bezpieczeństwa własnego i innych powinny być
realizowane w oparciu o metody aktywne. Zabawy edukacyjne, stwarzanie pozorowanych sytuacji – scenki rodzajowe, inscenizacje teatralne, wycieczki, spotkania z policjantem, strażakiem, pielęgniarką czy lekarzem to nieodłączny element pracy wychowawczej przedszkola.

Dzieci mają małe doświadczenie życiowe i nieduży zasób sprawdzonych sposobów radzenia sobie z różnymi problemami, dlatego też bardzo ważne jest, aby przedszkole od najwcześniejszych lat kształtowało u nich nawyki unikania, zapobiegania i możliwie szybkiego pokonywania niebezpieczeństw. Celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i z jego rokowaniami rozwojowymi w relacjach z otoczeniem
społecznym i przyrodniczym. Treści odnoszące się do bezpieczeństwa
realizowane w przedszkolach dotyczą wiedzy, umiejętności i kształtowania
postaw zachęcających do odpowiedzialności za swoje poczucie bezpieczeństwa.

Właściwe ich wdrażanie powinno w przyszłości umożliwić wytworzenie się konkretnych kompetencji u dzieci, ułatwiając im funkcjonowanie w życiu oraz dbałość o własne bezpieczeństwo. Nauczyciele muszę zadbać o to, aby dzieci kończąc przedszkole wyposażone były w wiedzę na temat bezpieczeństwa i zdrowia, która pozwoli im przewidywać i unikać zagrożeń. Każde dziecko powinno posiadać pewien zasób wiadomości i umiejętności, które są potrzebne do pokonywania trudnych sytuacji.

Wiedza i umiejętności jakie powinien posiąść każdy przedszkolak:

• orientować się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach w swojej miejscowości
• znać swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania
• znać alarmowe numery telefonu
• rozumieć zagrożenia, które może stworzyć świat roślin i zwierząt,
• mieć wiedzę, gdzie może bawić się bezpiecznie, a gdzie nie,
• mieć ograniczone zaufanie do dorosłych, szczególnie obcych,
• umieć opowiedzieć rodzicom, wychowawcom o każdym niebezpieczeństwie, które go spotkało,
• posiadać podstawową wiedzę na temat zdrowego odżywiania
• umieć opowiedzieć o swoim złym samopoczuciu

Bezpieczne przedszkole to również estetyczne i czyste sale, bezpieczny plac zabaw, pogodny personel oraz wspieranie dziecka w każdej sytuacji. Wszyscy pracownicy przedszkola powinni zdawać sobie sprawę, że wszelkie działania w placówce mają służyć jednemu celowi - zapewnieniu i poprawieniu bezpieczeństwa dzieci. Powinni czasem popatrzeć oczami dziecka i poszukać ewentualnych zagrożeń, a także umieć umiejętnie je wyeliminować.

W zakresie bezpieczeństwa dzieci ważne jest również współdziałanie z rodzicami. „Rodzice powinni nieustannie pogłębiać świadomość tego, jak uczyć dzieci bezpiecznych zachowań, jak wykształcić w nich umiejętność unikania sytuacji stawania się ofiarą przestępstwa lub proszenia o pomoc w chwili zagrożenia. Pozostawiając dziecku margines swobody powinno się go przekonać do konieczności stosowania reguł i zasad, które w pewnym sensie ograniczają swobodę, ale w efekcie przygotowują dziecko do życia we współczesnym otoczeniu społeczno-technicznym. W zamian za to oferujemy dziecku poczucie bezpieczeństwa - tak ważne dla jego higieny psychicznej”. Dostarczając rodzicom należytej wiedzy możemy liczyć
na kontynuowanie i ugruntowanie zagadnień z zakresu zdrowia i bezpieczeństwa w domu rodzinnym. Zajęcia otwarte i spotkania pedagogizujące będą okazją do wymiany poglądów.

Uczymy się przez całe życie od narodzin aż do śmierci. Zdobywanie wiedzy i nowych umiejętności jest więc dla naszych dzieci całkiem naturalne i dobrze znane.
Od nas dorosłych zależy wyłącznie to, czy przekażemy im tę wiedzę poczynając już od przedszkola, czy potrafimy sprawić by poczuły się pewnie i wzrastały w poczuciu bezpieczeństwa, czy sprawimy aby kiedyś gdy dorosną powiedziały tak jak Robert Fulghum: „Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć o tym, jak żyć, co robić i jak postępować, nauczyłem się w przedszkolu...” Tego sobie i wszystkim dorosłym życzę."
Przedszkolowo.pl logo