Edukacja zdrowotna w przedszkolu

W nowej podstawie programowej znacznie silniej niż dotychczas zarysowano związki wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej. W zakres treści nauczania wychowania fizycznego została włączona bowiem istotna część treści ścieżki edukacyjnej – edukacja zdrowotna z dotychczasowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Edukacja zdrowotna ma na celu kształtowanie u uczniów nawyku dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.

Dlaczego edukacja zdrowotna jest taka ważna:

pomaga odkrywać, jakie wybory służą rozwojowi i lepszej jakości życia,
pomaga zrozumieć siebie i innych,
pomaga budować obraz świata, który jest najbliższy codziennym doświadczeniom,
uczy odpowiedzialności,
jest pierwszym stopniem profilaktyki różnych zagrożeń i zachowań problemowych.

Edukacja zdrowotna jest procesem, który trwa przez całe życie i dotyczy wszystkich ludzi. Edukacja zdrowotna jest nieodłącznym elementem promocji zdrowia. Edukacja zdrowotna pozwala odkryć jakie wybory służą zdrowiu, natomiast promocja zdrowia zapewnia warunki, aby możliwe było dokonywanie „zdrowych” wyborów.Zarówno w edukacji zdrowotnej, jak i promocji zdrowia najistotniejszy jest aktywny, podmiotowy udział wszystkich grup społeczności szkolnej, w tym także uczniów.

Źródło www.men.gov.pl
Przedszkolowo.pl logo