Normy i zasady życia społecznego w przedszkolu

NORMY I ZASADY ŻYCIA SPOŁECZNEGO W PRZEDSZKOLU

Dlaczego dzieci potrzebują norm i zasad?

Wprowadzenie norm i zasad w życiu dziecka spełnia ważną rolę. Wyobraźmy sobie, że stajemy z zawiązanymi oczami na placu zabaw gdzie są zjeżdżalnie, huśtawki, karuzele, ścieżki rowerowe, boisko do gry w piłkę, drabinki, liny do wspinaczki no i oczywiście inni ludzie. Jak będziemy się poruszać w takim miejscu? Czy jest ono dla nas bezpieczne? Oczywiście, że nie. Będziemy niepewnie i wolno się przemieszczać, nie raz się zapewne przewrócimy nabijając guza. Konsekwencje mogą być straszne. A jeśli jest ktoś obok nas, kto trzyma nas za rękę i mówi: krok w prawo, bo wpadniesz na huśtawkę, schyl się, bo przed tobą mostek, zatrzymaj się, bo nadjeżdża rowerzysta. Jak wtedy się poruszamy, jak się czujemy? Bezpiecznie! Tak też jest z zasadami i normami, które wystosowane w stronę dziecka mówią mu, jakie zachowanie jest pożądane, jakie jest właściwe i jakie przez nas dorosłych akceptowane. Dzieci potrzebują precyzyjnego określenia, co jest dozwolone, a czego nie wolno. Skutecznym środkiem wychowawczym są nagrody i pochwały. Mają one wartość zachęcającą do pracy dla każdego człowieka, a tym bardziej dla dziecka a uznanie i akceptacja mobilizują do dalszych wysiłków.

Normy i zasady postępowania dzieci w grupie przedszkolnej

Na początku roku szkolnego każda z grup przedszkolnych
z pomocą nauczyciela opracowuje swój Kodeks Zachowań, który ma za zadanie wspierać i motywować dzieci do przestrzegania ustalonych norm i zasad postępowania, jak również konsekwentnie je egzekwować. Poprzez kolejne lata pobytu dziecka w przedszkolu zasady te są utrwalane i pomagają dzieciom w ich prawidłowym rozwoju.

Uzgodnione przez dzieci normy i zasady są dla wszystkich jednakowe a dotyczą między innymi:

• zachowania podczas posiłków
• zachowania w łazience
• zachowania w szatni
• zachowania w sali
• zachowania podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym
• zachowania podczas wycieczek i spacerów
• zachowania podczas imprez i uroczystości

Formą nagradzania zachowań respektujących ustalone normy i zasady zachowania są:

• pochwały wobec grupy
• pochwały indywidualne
• pochwały przed rodzicami
• atrakcyjne zabawa według pomysłu dziecka
• darzenie dziecka szczególnym zaufaniem np. zwiększając zakres jego samodzielności
• drobne nagrody rzeczowe, np. emblematy uznania, dyplomy

Nagradzamy za:

• stosowanie ustalonych umów i zasad,
• wysiłek włożony w wykonywanie pracy, zadania,
• wypełnienie podjętych obowiązków,
• bezinteresowną pomoc innym,
• stosowanie zasad ochrony przyrody,
• aktywny udział w pracach grupy. Po ustaleniu norm i zasad postępowania ustalamy także konsekwencje za brak podporządkowania się im.

Formą karania za niestosowanie się do ustalonych zasad jest:

• upomnienie słowne
• rozmowa - przedstawienie następstw zachowania (skłonienie dziecka do autorefleksji)
• wyrażenie przez nauczyciela smutku i niezadowolenia z powodu zachowania dziecka,
• odsunięcie na krótki czas od zabawy,
• zastosowanie aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji


Kodeks Przedszkolaka

Dziecko ze względu na swoją niezaradność wymaga specjalnej ochrony i opieki. Ma ono niepowtarzalne prawo do życia, nazwiska, narodowości, do życia w rodzinie. Specjalne uprawnienia przyznane dziecku przez prawo mają mu zapewnić odpowiednie warunki życia, pełny rozwój jego osobowości, a także możliwość pozytywnej samorealizacji swojego losu.

Przedszkolak ma prawo:

- Posiadać i wyrażać swoje zdanie, swoje uczucia
- Uczestniczyć we wszystkich formach aktywności proponowanych przez przedszkole
- Przebywać w warunkach zapewniających bezpieczeństwo
- Zdobywać wiedzę i bawić się
- Do swojej prywatności, samotności i niezależności
- Do snu i wypoczynku
- Do nienaruszalności cielesnej
- Do zaspokojenia swoich potrzeb
- Do indywidualnego tempa rozwoju
- Do pomocy ze strony nauczyciela gdy tylko tego potrzebuje

Przedszkolak ma obowiązek:

- Stosować formy grzecznościowe w stosunku do kolegów i osób dorosłych
- Być uprzejmym
- Dbać o bezpieczeństwo swoje i kolegów
- Przestrzegać zasad obowiązujących w grupie
- Respektować polecenia nauczyciela
- Dbać o książki i zabawki
- Sprzątać zabawki po zakończonej zabawie
- Nieść pomoc rówieśnikom, a szczególnie młodszym kolegom
- Wywiązywać się z powierzonych zadań
- Szanować własność innych
- Jasno okazywać co myśli i czuje
- Szanować godność i wolność drugiej osoby
Przedszkolowo.pl logo